Creditul pentru nevoi personale

Credit de nevoi personale cu ipotecă (împrumut rapid), acordat în EURO sau RON, pentru clienții cu garanții în Mun. București, jud. Ilfov precum și în jud. Constanța inclusiv pentru case de vacanță și pensiuni.

Plafon: maxim 500.000 Euro sau echivalentul în RON, cu condiția ca garanția să fie minim 250% din plafonul aprobat.

Tipul de credit: credit de nevoi personale garantat cu ipotecă cu plăți lunare la scadență pe bază de rambursare sold și dobândă, acordat în RON sau EURO;

Tipul ratei dobânzii aplicabile: Dobândă fixă pe toată perioada de creditare conform contractului de credit, calculată la sold, între 48% și 72%

Tipul dobânzii anuale efective aplicabile: DAE rămâne FIXĂ pe toată perioada de creditare conform contractului de credit.

Durata contractului: Maxim 5 ani (60 luni).

Atenție! Informațiile pe care le primiți se referă la un credit care urmează să fie garantat printr-o ipotecă asupra unui bun imobil.

Dobânda

Dobânda este fixă pe toată perioada de creditare conform contractului de credit este între 48%-72%.

Dobânda se calculează după formula:

Dobanda

În cazul modificării soldului sau nivelului ratei anuale a dobânzii, dobânda totală va fi compusă din suma dobânzilor calculate cu formula de sus.

În cazul în care rambursarea se face cu rate lunare de credit descrescătoare, sa ia în calcul numărul efectiv de zile calendaristice.

În cazul în care rambursarea se face cu rate lunare de credit egale, respectiv cazul aplicabil prezentului contract la data semnării sale, se ia în calcul luna convenţională de 30 de zile. Pentru perioada cuprinsă între data punerii creditului la dispoziția clientului și prima scadență (denumit intervalul 1), dobânda se calculează potrivit aceleiași formule, iar rezultatul (care corespunde lunii convenționale de 30 de zile), se raportează la partea de lună efectivă în care creditul a fost la dispoziția clientului:

Dobanda2

Dobânda anuală efectivă

Dobânda anuală efectivă, denumită în continuare DAE, este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări şi costuri, prezente sau viitoare, convenite de IFN EXTRA FINANCE S.A. şi de Client.

DAE se calculează după următoarea formulă:

DAE

Unde:

 • X este DAE;
 • m este numărul ultimei trageri;
 • k este numărul unei trageri, astfel 1≤k≤m;
 • Ck este valoarea tragerii k;
 • tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1=0;
 • m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
 • l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
 • Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
 • Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

DAE rămâne FIXĂ pe toată perioada de creditare conform contractului de credit.

La calculul DAE s-a luat în considerare ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar IFN EXTRA FINANCE S.A. şi Împrumutatul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele convenite în prezentul Contract de credit.

Obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unui contract de ipotecă ce presupune taxe notariale şi de încheierea unei asigurări pentru garantarea rambursării creditului (asigurarea imobilului garantat). Costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de către creditor, astfel că nu sunt incluse în calculul DAE.

 

Exemplu reprezentativ de calcul: Pentru un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă în valoare de 50.000 lei luat pe o perioadă de 5 ani (60 de luni), cu plata în 60 de rate lunare egale, cu dobândă fixă de 48% pe an, DAE este de 60,22%, totalul de plată lunar este de 2.210,09 lei, comisionul de analiză 1.000 lei, plătibil o singură dată, în termen de 48 de ore de la semnarea contractului de credit şi al contractului de ipotecă, iar valoarea totală plătită de către Client este de 132.606,03 lei.

Exemplu reprezentativ de calcul pentru credit în euro: Pentru un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă în valoare de 50.000 euro luat pe o perioadă de 5 ani (60 de luni), cu plata în 60 de rate lunare egale, cu dobândă fixă de 48% pe an, DAE este de 60,22%, totalul de plată lunar este de 2.210,09 euro, comisionul de analiză 225 euro, plătibil o singură dată, în termen de 48 de ore de la semnarea contractului de credit şi al contractului de ipotecă, iar valoarea totală plătită de către Client este de 132.830,75 euro (valoarea totală ce trebuie plătită de către client la momentul acordării în moneda națională a împrumutatului este de 598.349,40 lei, calculată la un curs valutar de 1 Euro= 4,5046).

Mențiune: DAE a fost calculat pornind de la următoarele ipoteze: contractul de credit rămâne valabil pe toată durata de credit convenită, iar rata dobânzii şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se vor aplica pe toată durata creditului. Obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unui contract de ipotecă ce presupune taxe notariale şi de încheierea unei asigurări pentru garantarea creditului (asigurarea imobilului garantat). Costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, astfel că nu sunt incluse în calculul DAE.

Comisioane

 

IFN EXTRA FINANCE S.A. percepe următoarele tipuri de comisioane:

Costuri de achitat o singură dată

COMISION DE ANALIZĂ pentru credit în lei: 1.000 lei, conform OUG 50/2010 modificată și completată prin OUG 52/2016, care se va achita în termen de maxim 48 de ore de la acordarea creditului. Nu se percepe comision de analiză în cazul în care creditul nu se acordă.

Costuri de achitat o singura data

COMISION DE ANALIZĂ pentru credit în euro: 225 euro, conform OUG 50/2010 modificată și completată prin OUG 52/2016, care se va achita în termen de maxim 48 de ore de la acordarea creditului. Nu se percepe comision de analiză în cazul în care creditul nu se acordă.

 

COMISION RAMBURSARE ANTICIPATĂ TOTALĂ: 0, conform OUG 50/2010 modificată și completată prin OUG 52/2016;

COMISION RAMBURSARE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ: 0 conform OUG 50/2010 modificată și completată prin OUG 52/2016

IFN EXTRA FINANCE S.A. poate accepta, la solicitarea Clientului, următoarele operaţiuni, fără costuri suplimentare:

 1. rescadenţarea/reeşalonarea creditului;
 2. modificarea clauzelor contractului prin acte adiţionale.

Alte costuri

Alte costuri suportate de către Client  includ:

 • Evaluarea bunului imobil (garanţiei) cu un evaluator agreat de către IFN EXTRA FINANCE S.A. sau ales de către client, până la data acceptării condițiilor contractuale de către client și a semnării contractului de credit și de ipotecă;

 Clientul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator. În cazul în care clientul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de IFN EXTRA FINANCE S.A., clientul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puţin 15 evaluatori şi orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. În acest caz, evaluarea se realizează în baza unui contract de prestări servicii de evaluare încheiat cu clientul. IFN EXTRA FINANCE S.A. comunică evaluatorului ales de client formatul standard, fără întârziere nejustificată.

 • Asigurarea imobilului ipotecat cu un asigurator ales de client, până la data acceptării condițiilor contractuale de către client și a semnării contractului de credit și de ipotecă (asigurarea trebuie înnoită anual, pe toată durata creditării);

Clientul se obligă să încheie și să reînnoiască anual polița de asigurare pentru toate riscurile privind imobilul ipotecat, pe toată perioada până la lichidarea integrală a creditului ori până la valorificarea acestuia în procedura executării silite şi să înştiinţeze IFN EXTRA FINANCE S.A. şi societatea de asigurare cu privire la producerea oricărui eveniment asigurat în termen de cel mult 24 de ore de la producerea acestuia, în funcţie de obligaţiile legale sau de prevederile contractului de asigurare.

În cazul în care Clientul nu încheie, nu prelungește sau nu menține în valabilitate, într-un mod prompt și satisfăcător, asigurarea pentru toate riscurile a imobilului ipotecat, IFN EXTRA FINANCE S.A. are dreptul, fără însă a se obliga față de Client în acest sens, să încheie o asemenea poliță în condițiile în care le va aprecia ca satisfăcătoare, pe cheltuiala Clientului. În acest scop, Clientul autorizează IFN EXTRA FINANCE S.A. să aleagă asiguratorul și să stabilească clauzele contractuale și riscurile asigurate. Cheltuielile făcute în scopul precizat anterior se consideră scadente la data plății efective către societatea de asigurare, IFN EXTRA FINANCE S.A. urmând să recupereze cu prioritate contravaloarea primelor de asigurare astfel plătite.

În cazul în care Clientul deține o asigurare de locuință la momentul încheierii contractului de credit, aceasta trebuie să conțină cel puțin următoarele riscuri: cutremur, inundații naturale, prăbușiri de teren, furtună, uragan, tornadă și alte fenomene atmosferice asociate, avalanșe și prăbușiri de zăpadă, incendiu, explozie și, în plus, trebuie cesionată în favoarea IFN EXTRA FINANCE S.A. la valoarea creditului contractat, pe toata perioada derulării creditului, până la lichidarea integrală a acestuia.

Pe toată durata prezentului Contract, în cazul producerii oricărui eveniment care afectează imobilul/imobilele constituit/constituite garanții ale creditului, Clientul are obligația de a permite și facilita constatarea cauzelor și întinderii urmărilor respectivului eveniment, inclusiv prin permiterea accesului în imobil/imobile al unor reprezentanți ai asiguratorului imobilului/imobilelor sau al unor experti tehnici și/sau evaluatori și să prezinte Creditorului toate documentele încheiate de organele abilitate cu privire la producerea respectivului eveniment.

IFN EXTRA FINANCE S.A. nu impune clientului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în garanție cu o societate agreată.

 • Încheierea contractului de ipotecă.

Taxele notariale aferente autentificării contractului de ipotecă şi înregistrarea/ modificarea/radierea garanţiei: cuantumul acestor taxe nu sunt cunoscute de către IFN Extra Finance S.A. fiind stabilite de către notar şi calculate în funcţie de valoarea creditului; estimativ, cuantumul acestor taxe se pot ridica între 0.4-1% din valoarea creditului;

Garanții

Garanţiile acestui tip de credit sunt următoarele:

 1. orice venituri ale Clientului/cliențior şi/sau ale fidejusorului (inclusiv salarii, onorarii, acţiuni, dividende, pensii, diurne, chirii, drepturi de autor etc.);
 2. ipotecă de rang I şi interdicţia de înstrăinare şi grevare cu sarcini asupra imobilului finanţat şi/sau, după caz, asupra altui imobil aflat în proprietatea solicitantului sau a unei terţe persoane;
 3. poliţa de asigurare a imobilului ipotecat contra tuturor riscurilor aferente, cesionată în favoarea IFN Extra Finance S.A. pe toată perioada creditului.

Acte necesare

În func ție de tipul de garanție, se solicită următoarele acte din care să reiasă dreptul de proprietate:

Teren:

 • Titlu de proprietate;
 • Contract vânzare-cumpărare/donație/moștenire;
 • Cadastru și intabulare obținute în urma dobândirii dreptului de proprietate;
 • Act dezmembrare/alipire (în cazul în care s-au făcut modificări privind suprafețele);
 • Certificat de urbanism.

Teren + construcție:

 • Contract vânzare-cumpărare/donație/moștenire;
 • Autorizație construire;
 • Proces verbal recepție lucrări (de aici se obține vechimea construcției);
 • Cadastru și intabulare (inclusiv releveu) obținute în urma dobândirii dreptului de proprietate;
 • Certificat de urbanism (se solicită doar în cazuri speciale);
 • Certificatul de performanță energetică (opțional);

Apartament:

 • Contract vanzare-cumparare/donatie/mostenire;
 • Proces verbal predare-primire și dovada achitării integrale (de regulă pentru apartamentele obținute înainte de anul 2000);
 • Cadastru și intabulare (inclusiv releveu) obținute în urma dobândirii dreptului de proprietate;
 • Certificatul de performanță energetică (opțional);

În privința furnizării unui acord de principiu se vor furniza următoarele acte minime: act de identitate Client/Clienți și garant(ți) ipotecar(i)/fidejusor(i), contract vânzare-cumpărare/donație/moștenire prin care se atestă dobândirea dreptului de proprietate, urmând ca ulterior aprobării creditului să se completeze dosarul cu restul de acte necesare, adică intabulare, cadastru, releveu, pentru aprobare finală.

Modalitate disbursare credit

Suma aferentă creditului va fi transferată în contul curent furnizat de către împrumutat în ziua semnării contractelor de credit și de ipotecă la sediul IFN Extra Finance S.A.

Modalitate rambursare credit

Rambursarea creditului se efectuează în rate lunare egale, formate din principalul crescător şi dobânda calculată la soldul creditului descrescătoare sau în rate lunare descrescătoare formate din rate de principal egale şi dobânda la sold descrescătoare, în funcţie de opţiunea Clientului.

Informații precontractuale și un exemplu reprezentativ de calcul

Exemplu reprezentativ de calcul pentru credit în lei: Pentru un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă în valoare de 50.000 lei luat pe o perioadă de 5 ani (60 de luni), cu plata în 60 de rate lunare egale, cu dobândă fixă de 48% pe an, DAE este de 60,22%, totalul de plată lunar este de 2.210,09 lei, comisionul de analiză 1.000 lei, plătibil o singură dată, în termen de 48 de ore de la semnarea contractului de credit şi al contractului de ipotecă, iar valoarea totală plătită de către Client este de 133.605,75 lei.

Mențiune: DAE a fost calculat pornind de la următoarele ipoteze: contractul de credit rămâne valabil pe toată durata de credit convenită, iar rata dobânzii şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se vor aplica pe toată durata creditului. Obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unui contract de ipotecă ce presupune taxe notariale şi de încheierea unei asigurări pentru garantarea creditului (asigurarea imobilului garantat). Costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, astfel că nu sunt incluse în calculul DAE.

Exemplu reprezentativ de calcul pentru credit în euro: Pentru un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă în valoare de 50.000 euro luat pe o perioadă de 5 ani (60 de luni), cu plata în 60 de rate lunare egale, cu dobândă fixă de 48% pe an, DAE este de 60,22%, totalul de plată lunar este de 2.210,09 euro, comisionul de analiză 225 euro, plătibil o singură dată, în termen de 48 de ore de la semnarea contractului de credit şi al contractului de ipotecă, iar valoarea totală plătită de către Client este de 132.830,75 euro (valoarea totală ce trebuie plătită de către client la momentul acordării în moneda națională a împrumutatului este de 598.349,40 lei, calculată la un curs valutar de 1 Euro= 4,5046).

Mențiune: DAE a fost calculat pornind de la următoarele ipoteze: contractul de credit rămâne valabil pe toată durata de credit convenită, iar rata dobânzii şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se vor aplica pe toată durata creditului. Obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unui contract de ipotecă ce presupune taxe notariale şi de încheierea unei asigurări pentru garantarea creditului (asigurarea imobilului garantat). Costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, astfel că nu sunt incluse în calculul DAE.

Obligaţiile Clientului faţă de IFN EXTRA FINANCE S.A. evidenţiate în bilanţul contabil se sting în următoarea ordine: comisioane, taxe şi alte datorii ale Clientului legate de derularea creditului (inclusiv contravaloarea primelor de asigurare, dacă este cazul); dobânzi penalizatoare, dobânzi restante, în ordinea vechimii; credite restante în ordinea vechimii; creanţe ataşate creditelor curente (dobânda curentă ajunsă la scadenţă); credite curente (ajunse la scadenţă).

În cazul nerestituirii la termen de către debitor a sumelor datorate în temeiul prezentului contract, IFN EXTRA FINANCE S.A. va calcula o DOBÂNDĂ PENALIZATOARE FIXĂ de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente şi se aplică la principalul restant începând cu prima zi calendaristică imediat următoare scadenţei. Dacă ziua scadenţei este zi nelucrătoare, sumele ajunse la scadenţă şi neachitate sunt considerate restante în cazul în care nu sunt achitate în prima zi lucrătoare după scadenţă.

După declararea scadenţei anticipate, se va percepe o dobândă penalizatoare calculată pe bază de procent fix şi care este de două puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii contractuale

Între încasarea ratelor de credit, a dobânzilor datorate şi a dobânzilor penalizatoare calculate, prioritate are încasarea dobânzilor penalizatoare datorate, apoi dobânda şi rata (principalul).

Neefectuarea la timp a plăţilor ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (ex. executare silită) şi să îngreuneze obţinerea altor credite.

IFN EXTRA FINANCE S.A. îl notifică pe client cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de declararea scadentă a creditului, de cesionarea creanţelor rezultate din contractele de credit neperformante către entităţi care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe sau de iniţierea procedurii de executare silită, după caz, informându-1 cu privire la drepturile pe care le are în această situaţie.

Exemplu ilustrativ al impactului pe care îl are o fluctuaţie valutară de 20%

EXEMPLU: Pentru un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă în valoare de 50.000 euro luat pe o perioadă de 5 ani (60 de luni), cu plata în 60 de rate lunare egale, cu dobândă fixă de 48% pe an, DAE este de 60,22%, totalul de plată lunar este de 2.210,09 euro, comisionul de analiză 225 euro, plătibil o singură dată, în termen de 48 de ore de la semnarea contractului de credit şi al contractului de ipotecă, iar valoarea totală plătită de către Client este de 132.830,75 euro (valoarea totală ce trebuie plătită de către client la momentul acordării în moneda națională a împrumutatului este de 598.349,40 lei, calculată la un curs valutar de 1 Euro= 4,5046).

În acest caz, cursul valutar la momentul semnării se consideră 1 Euro= 4,5046, iar în cazul în care leul se depreciază sever în raport cu euro cu 20% față de momentul semnării contractului de credit, valoarea la care s-ar resimți rata lunară dacă s-ar face conversia în lei, (valoare ipotetică ce nu afectează angajamentele de plată conform graficului de rambursare, anexă a contractului de credit) ar fi 2.652,10 euro.

În cazul în care valoarea leului ar scădea cu 20% în raport cu euro, valoarea totală ce trebuie plătită de către client la momentul acordării în moneda națională a împrumutatului este de 718.016,62 lei. Cu toate acestea, suma ar putea depăși nivelul respectiv în cazul în care valoarea leului scade cu mai mult de 20%. În cazul în care valoarea leului ar scădea cu 40% în raport cu euro, suma împrumutului dumneavoastră la momentul acordării ar crește la 837.683,84 lei, iar valoarea la care s-ar resimți rata lunară dacă s-ar face conversia în lei, (valoare ipotetică ce nu afectează angajamentele de plată conform graficului de rambursare, anexă a contractului de credit) ar fi 3.094,11 euro.

Veți primi o avertizare în cazul în care leul se depreciază sever în raport cu euro cu 20% față de momentul semnării contractului de credit, iar valoarea la care s-ar resimți rata lunară dacă s-ar face conversia în lei, (valoare ipotetică ce nu afectează angajamentele de plată conform graficului de rambursare, anexă a contractului de credit) ar fi 2.652,10 euro.

Plățile dumneavoastră ar putea crește cu mai mult de atât.

Cursul de schimb utilizat pentru conversia ratei dumneavoastră din euro în lei va fi cel publicat de BNR la data scadentă a creditului.

Clientul poate beneficia și de dreptul de a renegocia condițiile și orice alte aranjamente aflate la dispoziția consumatorului pentru a-și limita expunerea la riscul ratei de schimb valutar.

Aveți posibilitatea să rambursați anticipat acest împrumut, total sau parțial. Nu există compensație pentru rambursarea anticipată parțială sau totală. În cazul în care doriți să rambursați anticipat acest împrumut, vă rugăm să ne contactați.

Cost de lichidare: sold + dobânda calculată până la data lichidării + eventuale rate restante + eventuale dobânzi penalizatoare

În cazul rambursării anticipate totale, reprezentanții IFN EXTRA FINANCE S.A. vor semna adresa de radiere în vederea ștergerii interdicțiilor instituite în CF a imobilului ipotecat și atestării faptului că nu mai există obligații contractuale de îndeplinit din partea împrumutatului.

Clientul consumator are dreptul să primească la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit și al contractului de ipotecă. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.

Oferta de credit nu poate fi considerată ca o aprobare a solicitării clientului privind furnizarea unui produs sau serviciu al IFN Extra Finance S.A., aceasta fiind angajantă pentru IFN Extra Finance S.A. doar după aprobarea acordării creditului şi transmiterea unei oferte personalizate.

IFN Extra Finance S.A. oferă consumatorului explicaţii corespunzătoare care să-i permită acestuia să evalueze dacă oferta de credit și contractul de credit propuse sunt adaptate la nevoile sale şi la situaţia sa financiară.

Nerestituirea la termen a sumelor datorate

În cazul nerestituirii la termen de către debitor a sumelor datorate în temeiul prezentului contract, IFN EXTRA FINANCE S.A. va calcula o DOBÂNDĂ PENALIZATOARE FIXĂ de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente şi se aplică la principalul restant începând cu prima zi calendaristică imediat următoare scadenţei. Dacă ziua scadenţei este zi nelucrătoare, sumele ajunse la scadenţă şi neachitate sunt considerate restante în cazul în care nu sunt achitate în prima zi lucrătoare după scadenţă.

După declararea scadenţei anticipate, se va percepe o dobândă penalizatoare calculată pe bază de procent fix şi care este de două puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii contractuale

Între încasarea ratelor de credit, a dobânzilor datorate şi a dobânzilor penalizatoare calculate, prioritate are încasarea dobânzilor penalizatoare datorate, apoi dobânda şi rata (principalul).

IFN EXTRA FINANCE S.A. îl notifică pe client cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de declararea scadentă a creditului, de cesionarea creanţelor rezultate din contractele de credit neperformante către entităţi care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe sau de iniţierea procedurii de executare silită, după caz, informându-1 cu privire la drepturile pe care le are în această situaţie.

ATENȚIE! Neefectuarea la timp a plăţilor ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (ex. executare silită) şi să îngreuneze obţinerea altor credite.

Rambursare anticipată

Aveți posibilitatea să rambursați anticipat acest împrumut, total sau parțial. Nu există compensație pentru rambursarea anticipată parțială sau totală. În cazul în care doriți să rambursați anticipat acest împrumut, vă rugăm să ne contactați.

Cost de lichidare: sold + dobânda calculată până la data lichidării + eventuale rate restante + eventuale dobânzi penalizatoare

În cazul rambursării anticipate totale, reprezentanții IFN EXTRA FINANCE S.A. vor semna adresa de radiere în vederea ștergerii interdicțiilor instituite în CF a imobilului ipotecat și atestării faptului că nu mai există obligații contractuale de îndeplinit din partea împrumutatului.

Confidențialitate date

IFN EXTRA FINANCE S.A. se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu privire la prezentul Contractul semnat de Client, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea informaţiilor este prevăzută de lege ori informaţiile sunt deja publice.

IFN EXTRA FINANCE S.A. este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 31954 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către Client prin acest document, în scopul creditării (servicii financiare-bancare, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creanțe, reclamă, marketing și publicitate, servicii de comunicații electronice și statistică).

Clientul îşi exprimă în mod expres consimţământul ca IFN EXTRA FINANCE S.A. să prelucreze informaţiile înregistrate pe numele său în evidenţele proprii (informaţii cu caracter personal şi legate de derularea creditului).

Clientul este în mod expres de acord ca IFN EXTRA FINANCE S.A. să dezvăluie informaţiile personale terţilor, inclusiv unor terţi împuterniciţi să recupereze creanţele şi unor terţi cesionari ai creanţelor, din România și din alte țări, în vederea prelucrării/transferării de către aceştia, doar și numai în scopul derulării Contractului şi a aducerii întocmai la îndeplinire a tuturor obligaţiilor legale şi contractuale asumate de către Client prin semnarea prezentului Contract.

Conform Legii nr. 677/2001, Clientul beneficiază de dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita ștergerea datelor sale personale şi dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul IFN EXTRA FINANCE S.A., cu exceptia dreptului de a se adresa justiţiei, pentru exercitarea căruia Clientul se va adresa instanţei în raza căreia domiciliază.

Suma dorită

Durata

Max. 60 luni

Rata lunară este:  LEI
Valoarea DAE este:  %
ATUNCI CÂND AI NEVOIE DE O MÂNĂ DE AJUTOR
Creditul pentru Nevoi Personale
 • Rapid
 • Flexibil
 • Usor de obținut
 • Maxim 500.000 €
ACTE NECESARE
 • - Act identitate client și garant ipotecar (după caz);
 • - Acte de proprietate imobil pentru teren, apartament sau casă (cadastru, intabulare, act din care să reiasă dreptul de proprietate);